Đặng Thị Nhung

Mục lục

1. Giới thiệu

 

Tên luật sư: Luật sư Đặng Thị Nhung (3863 )

Điện thoại:0912173345

Thẻ luật sư: 4389/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 2023/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 01. T.P HÀ NỘI

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á

2. Lĩnh vực hoạt động

- Tư vấn đầu tư, thuế, tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp.

- Tư vấn tài sản sở hữu trí tuệ.

- Hôn nhân gia đình.

- Tranh tụng.

- Đại diện ngoài tố tụng.

Kinh nghiệm: 15 năm tư vấn đầu tư và tranh tụng

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Luật sư Đặng Thị Nhung

Địa chỉ:76 Cù Chính Lan - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại:0912173345

Email:nhung.attorney@gmail.com