Đào Sơn

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Luật sư Đào Sơn 

Điện thoại:0904588557

Thẻ luật sư: 10.224/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 11.558/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 01. T.P HÀ NỘI

Tên tổ chức:

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Luật sư Đào Sơn

Địa chỉ:Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:0904588557

Email:congtyluatsp@gmail.com