Đào Ngọc Sơn

Mục lục

1. Thông tin liên hệ

Tên luật sư: Đào Ngọc Sơn

Điện thoại:046292899

Thẻ luật sư: 10.224/LS

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 01. T.P HÀ NỘI

Tên tổ chức: Văn phòng luật sư Hằng Nga

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đào Ngọc Sơn

Địa chỉ:227 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:046292899

Email:hoidapphapluat.org@gmail.com