Phạm Thị Bích Hảo

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Điện thoại:84- 04 62857567

Thẻ luật sư: 7553/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 9079/TP/LS-CCHN Cấp ngày 17/10/2012

Đoàn luật sư: 01. T.P HÀ NỘI

Tên tổ chức: Công ty luật TNHH Đức An

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Phạm Thị Bích Hảo

Địa chỉ:Số 51 A, Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:84- 04 62857567

Email:luatsubichhao@gmail.com