Phạm Phùng Trọng Nghĩa

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: PHẠM PHÙNG TRỌNG NGHĨA

Điện thoại:(84-0511) 37 38 099

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 03. T.P ĐÀ NẴNG

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:PHẠM PHÙNG TRỌNG NGHĨA

Địa chỉ:Đà Nẵng, ViệtNam

Điện thoại:(84-0511) 37 38 099

Email:andrepptn@gmail.com