Chế Giang Sơn

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Thạc sĩ Chế Giang Sơn

Điện thoại:0905 292 012; 0923 38 37 38

Thẻ luật sư: 6118

Chứng chỉ ngành nghề số: 7466

Đoàn luật sư: 03. T.P ĐÀ NẴNG

Tên tổ chức: VPLS Nguyễn Gia

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Thạc sĩ Chế Giang Sơn

Địa chỉ:72 Nguyễn Phúc Nguyên, Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại:0905 292 012; 0923 38 37 38

Email:giangsonvietluat@gmail.com