Phạm Thị Thu Thơ

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phạm Thị Thu Thơ

Điện thoại:091 3 969 090

Thẻ luật sư: 613/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 6343/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 05. T.P CẦN THƠ

Tên tổ chức: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ KHANH

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Phạm Thị Thu Thơ

Địa chỉ:116A Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại:091 3 969 090

Email:lsthutho@gmail.com