Đăc Hiệp

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: ĐẮC HIỆP

Điện thoại:064-570979

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 07. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tên tổ chức: ĐẮC HIỆP

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:ĐẮC HIỆP

Địa chỉ:36/41 HOÀNG VĂN THỤ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại:064-570979

Email:luatsudongnama@yahoo.com