Châu Giang

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: CHÂU GIANG

Điện thoại:064-256209

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 07. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tên tổ chức: CHÂU GIANG

2. Lĩnh vực hoạt động

Sở hữu Trí tuệ - Hình sự - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:CHÂU GIANG

Địa chỉ:118 PHẠM HỒNG THÁI, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại:064-256209

Email:luatsudongnama@yahoo.com