Phạm Văn Tiến

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phan Văn Tiền

Điện thoại:0912094937

Thẻ luật sư: 6714

Chứng chỉ ngành nghề số: 8108/TP/LS-CCHN ngày 26/09/2011

Đoàn luật sư: 09. BẮC GIANG

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư Phan Tiền & cộng sự

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Phan Văn Tiền

Địa chỉ:274 đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang

Điện thoại:0912094937

Email:tienls666@gmail.com.vn