Đường Quân

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đường Quân

Điện thoại:0936972008

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 09. BẮC GIANG

Tên tổ chức: Legend laWyer

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đường Quân

Địa chỉ:Mỹ Đình, Hà Nội, ViệtNam

Điện thoại:0936972008

Email:quan.duong@legendlawyer.com