Dương Minh Kiên

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Dương Minh Kiên

Điện thoại:0982334176

Thẻ luật sư: 245/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 2848/TP/CCHNLS

Đoàn luật sư: 09. BẮC GIANG

Tên tổ chức: Văn Phòng Luật sư Dương Minh Nhâm

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Dương Minh Kiên

Địa chỉ:126 Hùng Vương, TP.Bắc Giang

Điện thoại:0982334176

Email:luatsukien@yahoo.com