Dương Văn Hải

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Dương Văn Hải

Điện thoại:0989034655

Thẻ luật sư: 9690/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 11.312/TP/LS

Đoàn luật sư: 11. BẮC NINH

Tên tổ chức: Chi Nhánh công ty Luật Minh Thư tại bắc Ninh

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Dương Văn Hải

Địa chỉ:TT Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:0989034655

Email:luatsubacninh@gmail.com