Phan Huyền Vũ

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phan Huyền Vũ

Điện thoại: (84 - 08)62725281

Thẻ luật sư: 4259/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 3949/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Quảng Nam

Tên tổ chức: Văn Phòng Luật Sư Trung Việt

2. Thông tin liên hệ

Tên luật sư: Phan Huyền Vũ

Địa chỉ: 92 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (84 - 08)62725281

Email: law.phanvu@ymail.com