Phạm Tiến Quyển

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phạm Tiến Quyển

Điện thoại:0936173333

Thẻ luật sư: 301/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 6250/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 11. BẮC NINH

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT QUỲNH NHƯ

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Phạm Tiến Quyển

Địa chỉ:Phố Ba Huyện- TP Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:0936173333

Email:quynhnhulawer@yahoo.com.vn