Đàm Thị Hoa

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đàm Thị Hoa

Điện thoại:0904712168

Thẻ luật sư: 05/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 0115/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 11. BẮC NINH

Tên tổ chức:

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đàm Thị Hoa

Địa chỉ:Võ Cường Thành Phố Bắc Ninh

Điện thoại:0904712168

Email:admin@dantrilaw.com