Vũ San

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Vũ San

Điện thoại:0241-123

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 11. BẮC NINH

Tên tổ chức: VŨ SAN VÀ CỘNG SỰ

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Vũ San

Địa chỉ:Số 234, Trần Hưng Đạo, , Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại:0241-123

Email:luatsudongnama@yahoo.com