Cường Thịnh

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: CƯỜNG THỊNH

Điện thoại:0241-640367

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 11. BẮC NINH

Tên tổ chức: CƯỜNG THỊNH

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:CƯỜNG THỊNH

Địa chỉ:KIM THAO, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Điện thoại:0241-640367

Email:luatsudongnama@yahoo.com