Phạm Huy Đức

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phạm Huy Đức

Điện thoại:0943363578

Thẻ luật sư: 9147/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 10751/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 14. BÌNH DƯƠNG

Tên tổ chức: Văn Phòng Luật Sư Đắc Tín Luật - CN Bình Dương

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Phạm Huy Đức

Địa chỉ:73/10 B Nguyễn Văn Tiết kp Đông Nhì P.Lái Thiêu Tx Thuận An tỉnh Bình Dương

Điện thoại:0943363578

Email:dactinluatbd@gmail.com