Phạm Hữu Tình

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: PHẠM HỮU TÌNH

Điện thoại:0650-835345

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 14. BÌNH DƯƠNG

Tên tổ chức: PHẠM HỮU TÌNH

2. Lĩnh vực hoạt động

Sở hữu Trí tuệ - Dân sự - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:PHẠM HỮU TÌNH

Địa chỉ:54/13 ĐL BÌNH DƯƠNG, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại:0650-835345

Email:luatsudongnama@yahoo.com