Vũ Văn Vân

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Vũ Văn Vân

Điện thoại: 0913071489

Thẻ luật sư: 4307/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 6608/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư : Quảng Ninh

Tên tổ chức: Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Vũ Văn Vân

Địa chỉ: Số 369 đường Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0913071489

Email: peace.hl240688@gmail.com