Đỗ Tuấn Nga

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đỗ Tuấn Nga

Điện thoại: (84-33) 3827640; (84-91)3349039; (84-98) 8167419

Thẻ luật sư: 4291

Chứng chỉ ngành nghề số: 0207

Đoàn luật sư: Quảng Ninh

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư Quang Ninh ( Valunga )

2. Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn, đại diện và tranh tụng.

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Đỗ Tuấn Nga

Địa chỉ: Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: (84-33) 3827640; (84-91)3349039; (84-98) 8167419

Email: valunga@yahoo.com.vnu sau: