Phạm Văn Phất

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phạm Văn Phất

Điện thoại: 0903405006

Thẻ luật sư: 156/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 5663/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Quảng Ninh

Tên tổ chức: Văn Phòng Luật sư An Phát Phạm

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Phạm Văn Phất

Địa chỉ: Số 4 phố Hải Vân, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0903405006

Email: anpphamlaw@gmail.com