Phan Thanh Tài

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phan Thanh Tài

Điện thoại: 01647498366

Thẻ luật sư: LS01/QT019320

Chứng chỉ ngành nghề số: CC1836

Đoàn luật sư: Quảng Trị

Tên tổ chức: Đoàn Luật sư Phan Nguyễn và cộng sư.

2. Thông tin liên hệ

Tên luật sư: Phan Thanh Tài

Địa chỉ: Quảng Trị

Điện thoại: 0164749836

Email: phanthanhtai