Đặng Tiến

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đặng Tiến

Điện thoại:0983856024 - 0935941188

Thẻ luật sư: 8607/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 10.235/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 19. ĐĂK LĂK

Tên tổ chức: Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh 

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đặng Tiến

Địa chỉ:33 Nơ Trang Long, Buôn Ma Thuột

Điện thoại:0983856024 - 0935941188

Email:dangtien64@yahoo.com