Vương Sơn Hà

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Vương Sơn Hà

Điện thoại: 84-066 3922036

Thẻ luật sư: 30/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 6084/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Tây Ninh

Tên tổ chức: Văn Phòng Luật sư Song Hà Luật.

2. Thông tin liên hệ

Tên luật sư: Vương Sơn Hà

Địa chỉ: 500-đường 30-4, KP1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 84-066 3922036

Email: songhalaw@yahoo.com