Hoàng Ngọc Nga

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Hoàng Ngọc Nga

Điện thoại: 0974 902 107

Thẻ luật sư: Số 5336/LS cấp ngày 24/9/2010

Chứng chỉ ngành nghề số: Số 6707/TP/LS-CCHN cấp ngày 18/5/2010

Đoàn luật sư: Thanh Hóa

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư Hoàng Ngọc

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Hoàng Ngọc Nga

Địa chỉ: Số 91 A, đường Lương Đắc Bằng, P.Đông Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0974 902 107

Email: luatsunga@gmail.com