Doan Van Hong

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Doan Van Hong

Điện thoại:0912091307

Thẻ luật sư: 2081/LS

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 29. HẢI DƯƠNG

Tên tổ chức: Van phong luat su Nam Hai

2. Lĩnh vực hoạt động

Cung cap dich vu phap ly.

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Doan Van Hong

Địa chỉ:So 2, khu I, Thach Khoi, TP Hai Duong, Hai Duong, Viet Nam

Điện thoại:0912091307

Email:vanphongluatsunamhai