Kiên Giang

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: KIÊN GIANG

Điện thoại:077-3862053

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 32. KIÊN GIANG

Tên tổ chức: KIÊN GIANG

2. Lĩnh vực hoạt động

Sở hữu Trí tuệ - Doanh nghiệp - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:KIÊN GIANG

Địa chỉ:54 NGUYỄN AN NINH, , Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại:077-3862053

Email:luatsudongnama@yahoo.com