Quý Hưng

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Quý Hưng

Điện thoại:0983439035

Thẻ luật sư: 6076/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 6878/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Thừa Thiên Huế

Tên tổ chức: Văn phòng luật sư Bảo Cường.

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Quý Hưng

Địa chỉ: 56 Đinh Tiên Hoàng Thành Phố Huế.

Điện thoại: 0983439035

Email: hung71282@yahoo.com