Trần Công Tư

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Trần Công Tư

Điện thoại: 054.3827099.hoặc 0914.046.212

Thẻ luật sư: 06/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 0155/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Thừa Thiên Huế

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư Trần Công Tư

2. Lĩnh vực hoạt động

Tranh tụng

Đại diện ngoài tố tụng

Dịch vụ pháp lý khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Trần Công Tư

Địa chỉ: 26 Lê Lợi - Huế

Điện thoại: 054.3827099.hoặc 0914.046.212

Email : trancongtuls@yahoo.com.vn