Huỳnh Trung Hiếu

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Huỳnh Trung Hiếu

Điện thoại:084.058.3527300; 084.058.3523756

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 33. KHÁNH HÒA

Tên tổ chức: Hasslaws

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Huỳnh Trung Hiếu

Địa chỉ:78/28 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại:084.058.3527300; 084.058.3523756

Email:hieuhuynh@hasslawyers.com