Trần Sỹ Minh

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: TRẦN SỸ MINH

Điện thoại:058-817918

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 33. KHÁNH HÒA

Tên tổ chức: TRẦN SỸ MINH

2. Lĩnh vực hoạt động

Nhà đất - Hợp đồng - Sở hữu Trí tuệ

3. Lĩnh vực hoạt động

Nhà đất - Hợp đồng - Sở hữu Trí tuệ

4. Thông tin liên hệ

Luật sư:TRẦN SỸ MINH

Địa chỉ:133 TRẦN QUÝ CÁP, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại:058-817918

Email:luatsudongnama@yahoo.com

5. Thông tin liên hệ

Luật sư:TRẦN SỸ MINH

Địa chỉ:133 TRẦN QUÝ CÁP, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại:058-817918

Email:luatsudongnama@yahoo.com