Huỳnh Thành

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: HUỲNH THÀNH & CỘNG SỰ

Điện thoại:058-818805

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 33. KHÁNH HÒA

Tên tổ chức: CTY LUẬT TNHH MTV HUỲNH THÀNH & CỘNG SỰ

2. Lĩnh vực hoạt động

Nhà đất - Dân sự - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:HUỲNH THÀNH & CỘNG SỰ

Địa chỉ:4/2 NGÔ QUYỀN, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, , , Khánh Hoà

Điện thoại:058-818805

Email:luatsudongnama@yahoo.com

4. Thông tin liên hệ

Luật sư:HUỲNH THÀNH & CỘNG SỰ

Địa chỉ:4/2 NGÔ QUYỀN, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA, , , Khánh Hoà

Điện thoại:058-818805

Email:luatsudongnama@yahoo.com