Huynh Trung Hieu

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Attorney Huynh Trung Hieu

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 33. KHÁNH HÒA

Tên tổ chức: Hass-Lawyers

2. Lĩnh vực hoạt động

Lao Động - Hợp đồng - Doanh nghiệp - Dân sự - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Attorney Huynh Trung Hieu

Địa chỉ:78/28 Tuệ Tĩnh, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại:058-523756

Email:luatsudongnama@yahoo.com