Trung Thủy

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: TRUNG THỦY

Điện thoại:058-821749

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 33. KHÁNH HÒA

Tên tổ chức: TRUNG THỦY

2. Lĩnh vực hoạt động

Lao Động - Doanh nghiệp - Dân sự

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:TRUNG THỦY

Địa chỉ:45C QUANG TRUNG, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại:058-821749

Email:luatsudongnama@yahoo.com