Lâm Khắc Sinh

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Lâm Khắc Sinh

Điện thoại: (84-074) 3.681.681 - (84) 908.50.40.40

Thẻ luật sư: 4555/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 4358/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Trà Vinh

Tên tổ chức: Văn phòng luật sư Lâm Khắc Sinh

2. Lĩnh vực hoạt động

Đã có nhiều năm kinh nghiệm tham gia tranh tụng tại Tòa án các cấp trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính;

Đại diện theo ủy quyền;

Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp & các dịch vụ pháp lý khác theo qui định của pháp luật...

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Lâm Khắc Sinh

Địa chỉ: Số 54, Phan Đình Phùng, khóm 1, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (84-074) 3.681.681 - (84) 908.50.40.40

Email: sinhborn@yahoo.com