Hoàng Phúc

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Hoàng Phúc

Điện thoại: 070-829945

Đoàn luật sư: Vĩnh Long

Tên tổ chức: Hoàng Phúc

2. Lĩnh vực hoạt động

Hợp đồng - Sở hữu Trí tuệ - Hình sự

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Hoàng Phúc

Địa chỉ:106 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thị xã Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 070-829945

Email: luatsudongnama@yahoo.com