Phạm Quân

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phạm Quân

Điện thoại: 0917371879

Thẻ luật sư: 4618/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 2004/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Yên Bái

Tên tổ chức: Văn phòng luật sư Quang Vinh

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Phạm Quân

Địa chỉ: 139- Đường Kim Đồng- Phường Minh Tân- TP. Yên Bái- Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0917371879

Email: vplsqv@yahoo.com.vn