Phạm Việt Tuân

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phạm Việt Tuân

Điện thoại:840293852389

Thẻ luật sư: 4618/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 2004/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Yên Bái

Tên tổ chức: Văn phòng luật sư Quang Vinh

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:  Phạm Việt Tuân

Địa chỉ: 139- Đường Kim Đồng- Phường Minh Tân- TP Yên Bái- Tỉnh Yên Bái

Điện thoại:840293852389

Email: vplsqv@yahoo.com.vn