Trương Phú Hoà

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Trương Phú Hoà

Điện thoại: 001-714-963 7335 ; 011-714-356 9924 (cell)

Đoàn luật sư: Luật Sư Nước Ngoài.

Tên tổ chức: Trường và Cộng sự.

Công ty luật Truong and Assopciates - USA

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Trương Phú Hoà

Địa chỉ: 10221 Slater Avenue, suite 202, Fountain valley, CA. 92708 USA

Điện thoại: 001-714-963 7335 ; 011-714-356 9924 (cell)

Email: TruongLaw@aol.com